Malé čistírny odpadních vod EKO

provedení v plastových nádržích

Čistírny EKO jsou řešeny podle nejnovějších, ve světě osvědčených čistíren. Jsou určeny k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domků, rekreačních chat a zařízení, hotelů, ubytovacích zařízení, škol, soc. zařízení podniků pro služby, výrobu a zemědělství, restaurací apod. Čistírny pracují s vysokou účinností a malou spotřebou elektrického proudu. Zdrojem tlakového vzduchu je elektrické lineární dmychadlo 230 V. Dmychadlo může být umístěno mimo čistírnu do vzdálenosti 5 m nebo přímo v nástavci čistírny ( podle dohody s odběratelem). Tlakový vzduch je rozveden PE potrubím dno čistírny a odtud probublává.

POPIS TECHNOLOGIE

Aerobní ČOV
Splašková voda přitéká do usazovacího prostoru. Zde jsou hrubé mechanické nečistoty rozmělňovány a promývány přitékající splaškovou vodou. Čištění splašků probíhá v aktivační zóně po obvodu čistírny. Směs splašků je provzdušňována a míchána stlačeným vzduchem. Aktivovaná směs protéká otvorem do středního prostoru, kde dochází k oddělování a usazo¬vání kalu. Vyčištěná a odkalená voda je odváděna z hladiny do odtoku. Část kalu je přečerpávána do přítoku a smíchána s přitékající splaškovou vodou.

UMÍSTĚNÍ ČISTÍRNY

Čistírnu umístíme vždy mimo rodinný dům a pod povrchem terénu. Hloubka uložení je závislá na hloubce kanalizace dům - čistírna. Odpadní potrubí z čistírny o 150 mm hlouběji než přívodní. Zakrytá čistírna, pokud je umístěna do vzdálenosti 20 m od objektu musí být odvětraná nad úroveň střechy. Tomuto požadavku vyhovuje nepřerušované napojení čistírny na kanalizaci domu a její odvětraní nad úroveň střechy. Elektrické dmychadlo může být vzdálené od čistírny max. 5 m. Může být ve sklepě, garáži, chodbě apod. Pokud to není možné, umísťuje se do nástavce čistírny. Umístění dmychadla je třeba dohodnout při objednání čistírny.

NAPOJENÍ ČISTÍRNY

Přívodní i odtokové potrubí není součástí dodávky čistírny. Otvor pro napojení přívodního potrubí je možné zhotovit až při montáži nebo dle požadavku, uplatněného v objednávce, při výrobě čistírny. Výtokové potrubí má pr. 100 mm - ve standardním provedení je v ose proti přítoku. Výš¬kově spodek výtokového potrubí souhlasí s hladinou v čistírně a je 150 mm pod spodní částí přítokového potrubí.

PŘIPOJENÍ ELEKTRO

Dmychadlo je dodáno s krátkým kabelem a vodotěsnou zásuvkou a zástrčkou. Napojení zásuvky na síť musí provést kvalifikovaný pracovník a není součástí dodávky dodavatele. Na přívodu musí být jistič.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

K montáži čistírny musí odběratel připravit;

Pro potřeby montáže:

Existenci pronikající spodní vody je třeba oznámit a postup montáže projednat předem s dodavatelem.

OBSLUHA ČISTÍRNY

Čistírna pracuje bez zvláštní potřeby obsluhy, aleje třeba především v období prvního roku funkci čistírny sledovat. Jde o kontrolu o případné vyčištění viditelného ucpání přítoku nebo odtoku nebo nečinnosti některé funkce čistírny, vše dle provozního řádu čistírny.

ODBĚR KALU

Kal můžeme odsát malým fekálním samonasávacím čerpadlem z prostoru separace kalu nejlépe vždy na podzim a můžeme jej použít na zahradu, pole apod.

CO DO ČISTÍRNY NEPATŘÍ

Čistírna je určena pro čištění splaškových vod z domácností a pro bezporuchový provoz nesmí do čistírny přijít:

POSTUP PŘI ZAHRNOVÁNÍ ČISTÍRNY

  1. Usazenou nádrž překontrolujeme - tj. zda souhlasí hloubka a směr přítoku a odtoku.
  2. Nádrž napustíme vodou - splaškovou nebo jinou.
  3. Obsypáváme postupně rovnoměrně po celém obvodu přesátou zeminou nebo pískem vrstvy tl. cca 30 cm ručně pěchujeme. V případě blízkosti komunikace obetonujeme suchým betonem s ocelovou výztuží.
  4. Po přirozeném sednutí zásypu obsyp doplníme.
  5. Terén v okolí čistírny upravíme pochůznou dlažbou nebo zatravníme.

Přes čistírnu a v její blízkosti nejezděte auty. Dodávané zakrytí čistírny je jen pochůzné.