PP Nádrže

Jsou určeny na shromažďování vody k jejímu dalšímu využití.Užívají se jako rezervoár dešťových vod nebo vyčištěné vody z čistírny odpadních vod, kdy tuto vodu dále využíváme na zalévání zahrady apod.

Jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek o tloušťce 8 mm. Jednotlivé PP desky jsou tavně svařeny.

Maximální rozměry jímek jsou
D = 1 800 mm
H = 2 500 mm

Napojení na přívod vody je ve vstupní šachtě potrubím DN 100 mm

Osazení nádrže
Nádrž se osadí do vykopané jámy na betonovou desku. Konstrukce septiku pevnostně vyhovuje tlaku zásypové přesáté zeminy nebo písku nebo obetonováním suchým nebo mokrým betonem v předepsané tloušťce. Ve všech případech je nutno jak obsypání tak obetonování při úplně vodou naplněné jímce.Při výskytu zvýšené hladiny spodní vody je nutno postup osazení a způsob osazení dohodnout s projektantem a dodavatelem septiku. V tomto případě je obetonování jímky nutné.