Biologické septiky EKOS

EKOS 5 pro 5 e.o.

EKOS 10 pro 10 e.o.

Použití
Biologický septik je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadní vody společně s kalem. Je vhodný jako nejmenší a nenáročná domovní čistírna odpadních vod. Podle požadavků správních orgánů je správních orgánů je vhodné septik doplnit pískovým nebo biologickým filtrem. Septiky jsou navrženy dle ČSN - EN 12566-3 a v souladu s nařízením vlády 163/02 Sb. a 190/02 Sb.

Funkce
Septiky EKOS mají 6 komor. Ty jsou navzájem odděleny příčkami opatřenými otvory nebo nornými stěnami. Splašková voda je potrubím přiváděna do septiku, kde protéká jednotlivými komorami. V jednotlivým komorách se usazuje kal, který zde vyhnívá. Vyčištěná voda se dovádí do kanalizace nebo vodoteče, případně k dalšímu stupni čištění (k biofiltru).

Provoz a obsluha
Septik je možno použít pouze po předchozím souhlasu odboru životního prostředí a správce kanalizační sítě nebo povodí příslušného vodoteče. Septik musí být vyklizen, pokud výška kalu dosáhne 1/3 užitečné výšky, nejméně však jednou ročně. Doporučuje se vyvážet vždy na podzim - před zimou. Při vyvážení septiku se ponechává vrstva ve výši 0,15m vyhnilého kalu za účelem očkování nových splašků.

Konstrukční řešení
Biologické septiky jsou uzavřené vodotěsné plastové nádrže svařované ze konstručkních desek z polypropylenu. Přepážky jsou z PP desek o tloušťce 10 mm. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňuje vstupní šachta o rozměrech 600 x 1000 mm.

Osazení septiku
Septik se osazdí do vykopané jámy na betonovou desku. Konstrukce septiku pevnostně vyhovuje tlaku zásypové přesáté zeminy nebo písku, nebo obetónováním suchým nebo mokrým betonem. Ve všech případech je nutno jak obsypání tak obetonování provádět při úplně naplněném septiku vodou. Při výskytu zvýšené hladiny spodní vody je nutno postup osazení a způsob osazení dohodnout s projektantem a dodavatelem septiku. V tomto případě je nutné obetonování septiku.